आगामी आ.व. २०८१।०८२ को लागि बेरोजगार व्यक्ति सूची दर्ता सम्बन्धमा ।