प्रजनन् योग्य क्रस व्याड बोकाहरुको दररेट पेश गर्ने बारे सूचना ।