अनुदानमा क्रस बोयर जातको बोका वितरण लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।