स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी दोश्रोपटक प्रकाशित सूचना