वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्तीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।