लागु आौषध बिरुद्धको महाअभियान २०८० मा सहभागी भईदिनुहुन ।