भुक्तानी निकासा बन्द हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।