बेलौरी नगरपालिका कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द रहने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।।