पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा भएको क्षतिको बिबरण पेश गर्ने सम्बन्धीत सुचना