खोरेत रोग विरुद्ध (FMD) को खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।