खर्चको फाँटवारी २०८० साल फागुन महिना सम्मा (दोस्रो चौमासिक)