औषधि, औषधीजन्य सामग्री तथा न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।