शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्ववानकाे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।