धानको बीउ खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (दोश्रो पटक)