श्री नगर सभा सदस्य ज्यूहरु (सबै) - नगर सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।