घर नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धी अन्तिम पटक प्रकाशित सूचना ।