आ .ब. २०७४/०७५ मा संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु