आ .ब. २०७३ /०७४ को आय व्यय विवरण तथा २०७४-०७५ को अनुमानित आय व्यय विवरण सार्बजनिक गरिएको बार