आाैषधि,आाैषधि जन्य समार्गी तथा न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्ववानकाे सुचना ।।